22 november 2016

Efter samrådet – vad händer nu?

orgrytebostad_0389

Den 1 juni–16 augusti ställdes förslaget på en ny detaljplan för Prästgårdsängen ut på samråd. Många tog chansen att lämna sina synpunkter och nu pågår ett arbete med att sammanställa och värdera var och en av dessa i en så kallad samrådsredogörelse.
Syftet med samrådsfasen är att ge remissinstanser (ofta myndigheter eller förvaltningar) och boende i området möjlighet att påverka detaljplanen. Det är både en del av en demokratisk process och ett sätt att se till att viktiga aspekter lyfts fram i rätt tid.

Vad har framkommit hittills?
I det här skedet ser vi att åtminstone fyra frågor kommer att behöva utredas mer, innan planen kan gå vidare i processen:

1. Utbudet av skola och barnomsorg
Omkring 440 nya lägenheter planeras. Från stadsdelens (Örgryte-Härlanda) sida, vill man att stadsbyggnadskontoret tydliggör hur den ökade inflyttningen kommer att kunna matchas med platser i skola och barnomsorg. Detta utreds nu.

2. Dagvattnet
Förvaltningen Kretslopp och vatten vill se en bättre beskrivning i detaljplanen av hur dagvatten ska tas omhand. Dagvatten är till exempel regn eller smältvatten – vatten som är tillfälligt förekommande och som rinner ner i våra dagvattenbrunnar. Vid kraftiga skyfall kan systemet för dagvattenhantering belastas hårt och eftersom skyfallen ökar i både antal och intensitet, får frågan allt mer fokus i stadsbyggandet.

3. Stabilitetsutredning
Liksom stora delar av Göteborg står Prästgårdsängen på lera. En geoteknisk undersökning av marken är gjord och ingår i de handlingar som följer med detaljplanen. Länsstyrelsen har bett om ett par förtydliganden, vilket kan leda till att kompletterande undersökningar behöver göras.

4. Placering av stationer
En fjärde aspekt är att kommunen behöver flytta en pumpstation för vattenförsörjning som i dagsläget ligger under jord i norra delen av Prästgårdsängen, och en transformatorstation vid rondellen på Kärralundsgatan. Man behöver också bestämma var återvinningsstationen i södra delen av området ska placeras någonstans.

Nästa steg
Klart står att de fyra punkterna ovan behöver hanteras innan planen kan gå vidare till granskning. Även andra synpunkter kan komma att leda till förändringar i planen. Örgryte Bostads AB är en aktiv medspelare i planarbetet, men ytterst är det kommunen (genom stadsbyggnadskontoret) som ansvarar för processen.

I nästa skede av planprocessen kommer alla som tidigare har lämnat in synpunkter att få ta ställning till hur dessa har beaktats i planen.

Har du frågor eller funderingar om hur den fortsatta processen ser ut? Välkommen att höra av dig till oss.