13 juni 2016

Vad är en detaljplan?

Tube_prastgardsangen

Begreppen som används i en planprocess kan vara lite snåriga. Här vill vi kortfattat tydliggöra vad en detaljplan innebär. Det finns förstås mycket mer att berätta för den som vill fördjupa sig i ämnet. Därför hittar du länkar för vidare läsning sist i detta inlägg.

Detaljplanen är ett juridiskt ramverk

En detaljplan beskriver vad som är tillåtet att bygga på en viss plats. Den består av en plankarta med tillhörande planbeskrivning.

Kartan visar med linjer, färger och symboler hur marken får användas. På den ska man kunna se vad som är allmänna platser, vattenområden och kvartersmark, d.v.s. mark som kan användas till bostäder eller verksamheter. Inom kvartersmarken kan planen till exempel tala om hur höga husen får vara eller hur långt det får vara mellan dem och tomtgränsen.

Planbeskrivningen ger ytterligare förklaringar till planens innehåll och syfte. Ibland ingår också andra handlingar i detaljplanen, exempelvis en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

En detaljplan är juridiskt bindade och gäller tills den ändras eller upphävs. Kommunerna har planmonopol, vilket betyder att det är de som tar fram och beslutar om detaljplaner. I många fall (som t.ex. i Prästgårdsängen) tar kommunen fram nya planer i samarbete med en byggherre. 

Bygglov kommer sen

När en detaljplan har vunnit laga kraft återstår fortfarande ett viktigt steg innan nybyggnationen kan börja: Ansökan om bygglov måste godkännas. Det är i detta skedet som konkreta detaljer om husens utformning avgörs. När kommunen tar ställning i en bygglovsfråga är det med detaljplanen som ”facit”. Att en detaljplan tillåter en viss typ av hus betyder alltså att det finns ett juridiskt spelrum för att bygga det – inte att det per automatik kommer att uppföras.

Länktips för vidare läsning

Boverkets informationssida om detaljplanering
Göteborgs Stads beskrivning av planprocessen
Göteborgs Stad om detaljplaner kontra bygglov