Personuppgifter

Örgryte Bostads AB & CO KB (hädanefter Örgryte Bostad) värnar om din personliga integritet. Oavsett om du är hyresgäst, kund, medarbetare, bostadssökande eller någon annan intressent så är det viktigt för oss att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Det innebär bland annat att Örgryte Bostad skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.


Vem ansvarar för mina personuppgifter?

Örgryte Bostads AB & Co KB, org.nr. 957200-8887, med berörda koncernföretag (gemensamt benämnda ”Örgryte Bostad”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Hur får Örgryte Bostad mina personuppgifter?

Örgryte Bostad samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis kontaktar oss via vår webbsida eller per e-post, loggar in på mina sidor, gör en serviceanmälan, ansöker om arbete eller praktik hos oss, ansöker om att hyra bostad, parkeringsplats eller lokal, deltar vid möten och evenemang som anordnas av oss eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Örgryte Bostad kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.


Vilka uppgifter behandlas?

Örgryte Bostad behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Beroende på om du är hyresgäst, kund, leverantör eller annan intressent skiljer det på vilka personuppgifter vi behandlar. Det kan vara:

 • namn och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och adress),
 • personnummer, samordningsnummer eller motsvarande identifieringskod, identifikationsnummer så som kontraktsnummer, internt eller officiellt lägenhetsnummer,
 • förekomst av säkerhet, t.ex. borgensman, kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare), betalningsförsummelser och uppgifter om betalningar, uppgifter rörande förbrukning av värme, varmvatten, el och temperatur,
 • autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer), uppgifter vi tar emot i samband med störning- eller orosanmälan, uppgifter som behövs för att kontrollera otillåtna andrahandsuthyrningar och överlåtelser, bilder/filmer upptagna av kamerabevakning i garaget, passageloggar i din lägenhet eller gemensamma utrymmen, kopplat till din elektroniska nyckel, hälsouppgifter i samband med evakuering, bostadsanpassning och utredning av lägenhet som kräver information om hälsouppgifter, t.ex. OVK-utredning, uppgifter om anställning och ekonomiska förhållande exempelvis vid begäran om byte av bostad eller IP-adress (i cookies).

Varför behandlar Örgryte Bostad uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Örgryte Bostad för bland annat följande ändamål:

 • För att avisera hyran
 • För att kommunicera kring avtal och önskemål och beställningar
 • För att kunna utföra nöjd kund-undersökningar
 • Följa upp deltagande vid möten och evenemang
 • Hantera och administrera dokument som är kopplade till dig
 • Skicka nyhetsbrev med relevant information
 • På myndighetsbegäran lämna ut film från övervakningssystem eller passageloggar från dörrar ingående i det elektroniska nyckelsystemet
 • Hantera, administrera och återkoppla i ärenden som rör serviceanmälningar
 • I intern kommunikation via exempelvis e-post eller sms
 • Erbjuda besökare på webbplats behörighet till Örgryte Bostads tjänster
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • Hantera och administrera arbetsansökningar och praktikantsökningar
 • Hantera och administrera sökande till våra bostäder och lokaler
 • Hantera nyckelutlämningar
 • Använda som underlag för Örgryte Bostads verksamhetsutveckling, exempelvis rörande IT-system
 • Föra statistik

När har Örgryte Bostad rätt att behandla dina personuppgifter?

Örgryte Bostad har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig enligt avtal eller om vi har ett annat berättigat ändamål för behandlingen. Vi får även behandla personuppgifter för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Örgryte Bostad kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Örgryte Bostad och Örgryte Bostads personuppgiftsbiträden, d.v.s. företag som behandlar personuppgifter åt Örgryte Bostad på något sätt, såsom hantverkare, IT-systemleverantörer och andra samarbetspartners som vi anlitar. Örgryte Bostad kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.


Överföring till tredje land

Örgryte Bostad överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträden kan dock p.g.a. exempelvis datahantering i globala IT-system fått Örgryte Bostads godkännande att behandla personuppgifter utanför EU/ESS i enlighet med standardklausuler, som utfärdas av EU-kommissionen, vilka innehåller bestämmelser avsedda att säkerställa att personuppgifter rörande personer inom EU är tillräckligt skyddade vid internationella överföringar och är en rättslig mekanism för att legitimera gränsöverskridande överföringar av personuppgifter.


Hur länge sparar Örgryte Bostad dina personuppgifter?

Örgryte Bostad sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. Personuppgifter som tillhör en hyresgäst gallras som utgångspunkt två år efter att hyresförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas för exempelvis bokföringsändamål eller andra lagkrav.


Du har rätt att begära ut registerutdrag

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Örgryte Bostads AB & Co KB
Prästgårdsängen 17
412 71 Göteborg

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål.


Hur skyddas dina uppgifter?

Örgryte Bostad arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning för personuppgifter.


När uppdateras denna integritetspolicy

Örgryte Bostad gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen, www.oba.se


Kontaktinformation

Har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter så kontakta oss på e-post: info@oba.se eller post:

Örgryte Bostads AB & Co KB
Prästgårdsängen 17
412 71 Göteborg

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 1 oktober 2022

Sökord: GDPR person uppgift integritet cookies policy personuppgift